м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

09.04.2012 р.

13.03.2012

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Укрекскавація»

місцезнаходження: 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 26.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: 09 квітня 2012 року об 15-00 годині за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 26, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «03» квітня 2012р. станом на 24 годину.

 

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.       Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

2.       Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Затвердження звіту.

3.       Звіт Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

4.       Звіт Наглядової ради за 2011р. Затвердження звіту.

5.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.

6.       Затвердження порядку покриття збитків за 2011р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2011р.

2010р.

2011р.

2010р.

Усього активів

11293

13394

Статутний капітал

6056

6056

Основні засоби 

3637

3165

Довгострокові зобов’язання

471

853

Довгострокові фінансові інвестиції

5000

5000

Поточні зобов’язання

287

1273

Запаси

272

240

Чистий прибуток (збиток)

(733)

1655

Сумарна дебіторська заборгованість

1809

3019

Середньорічна кількість акцій (шт.)

484508

484508

Грошові кошти та їх еквіваленти

575

1970

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

3862

4595

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

10535

11268

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

93

95

   

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 21022, м.Вінниця, вул. Айвазовського, 26, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник Голови правління – Гарник В.В.

 

Довідки за телефоном: 0432-53-95-04                                                                               Наглядова рада.


« ‹  1 | 2   »