м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

04.04.2018 р.

02.03.2018

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Укрекскавація”

 (код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26; електронна адреса exkavacia@ukrpost.ua, тел. (0432)53-94-92

04 квітня 2018 року о 1500 год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26, адмінбудинок Товариства, актова зала нумерація зали відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 14 год.00 хв. до 14 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 29.03.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Перелік питань, включених до проекту порядку деного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// www.exkavacia.com .

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м.Вінниця, вул. Айвазовського 26, адмінбудинок Товариства, приймальна (нумерація кабінетів відсутня),  а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Левчук Михайло Григорович, тел.(0432)53-94-92.

********************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************

 

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

 

 Станом на дату здійснення повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів - загальна кількість акцій Товариства у випуску становить – 484508 простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій - 433939 штук.

 

Статутний капітал товариства  іншими типами акцій не представлений.

********************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************

 

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 2018 р.