м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

14.04.2017 р.

09.03.2017

Приватне акціонерне товариство

“Укрекскавація”

(21022, м.Вінниця, вул Айвазовського 26, адреса веб-сайт, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного -  www.exkavacia.com,  тел. (0432)53-94-92)

Шановний акціонере!

14 квітня 2017 року о 1500 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26, актова зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства з 14 год. 30 хв. до 14 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 10.04.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -  www.exkavacia.com

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.

 

Проект Порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, реформація балансу.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

11. Обрання Ревізора Товариства.

12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення..

 

 

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: місто Вінниця, вулиця Айвазовського 26, приймальна, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Левчук Михайло Григорович, тел.(0432)53-94-92.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

14764

11244

Основні засоби  

5839

2775

Довгострокові фінансові інвестиції  

5000

5000

Запаси 

736

281

Сумарна дебіторська заборгованість  

1885

1578

Грошові кошти та їх еквіваленти 

765

1531

Нерозподілений прибуток 

5079

4146

Власний капітал 

11135

10702

Статутний капітал 

6056

6056

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

3044

918

Чистий прибуток (збиток) 

1242

184

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

484508

484508

Кількість викуплених власних акцій

0

0

Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду

59

66

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 2017 р.