м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

15.04.2016 р.

09.03.2016

Приватне акціонерне товариство  Укрекскавація

(код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, м.Вінниця, вул.Айвазовського, 26)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

 

15 квітня 2016 року о 1500 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: м.Вінниця, вул. Айвазовського, буд. 26, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (представників) з 14 год.00 хв. до 14 год. 45хв.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 11.04.2016 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

7. Про розподіл прибутку за 2015 рік.

8. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

9. Внесення змін до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду».

 

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: м.Вінниця, вул. Айвазовського, 26,  а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний – Левчук Михайло Григорович, тел.(0432)53-94-92.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

11244

10792

Основні засоби  

2775

2626

Довгострокові фінансові інвестиції  

5000

5000

Запаси 

281

432

Сумарна дебіторська заборгованість  

1578

2232

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1531

502

Нерозподілений прибуток 

4146

3986

Власний капітал 

10702

10042

Статутний капітал 

6056

6056

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

918

705

Чистий прибуток (збиток) 

184

34

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

484508

484508

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

66

81

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства.  

Голова правління ПрАТ "Укрекскавація" Швидкий В.В.