м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

14.04.2015 р.

11.03.2015

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Укрекскавація»

місцезнаходження згідно статуту: 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 26.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

14 квітня 2015 року об 15-00 годині за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 26, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників) для  участі у загальних зборах: з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «07» квітня 2015р. станом на 24 годину.

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.

 

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.        Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

2.        Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.        Звіт Наглядової ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.        Звіт Ревізійної комісії за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5.        Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6.        Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2014р.

2013р.

2014р.

2013р.

Усього активів

10792

10957

Статутний капітал

6056

6056

Основні засоби 

2626

2930

Довгострокові зобов’язання

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

5000

5000

Поточні зобов’язання

705

949

Запаси

432

324

Чистий прибуток (збиток)

34

17

Сумарна дебіторська заборгованість

2232

2679

Середньорічна кількість акцій (шт.)

484508

484508

Грошові кошти та їх еквіваленти

502

24

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

3986

3952

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

10042

10008

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

81

86

-    

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 21022, м.Вінниця, вул. Айвазовського, 26, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є  Левчук М.Г.

 

Довідки за телефоном: 0432-53-95-04                                                                               Наглядова рада.