м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

22.04.2014 р.

23.04.2014

Річна інформація емітента за 2013 рік

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство "Укрекскавацiя"

2. Організаційно-правова форма – Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ – 33088925

4. Місцезнаходження – Вінницька обл., 21022, Вiнниця, Айвазовського, 26

5. Міжміський код, телефон та факс – 0432539492 0432539508

6. Електронна поштова адреса – exkavacia@mail.ru

7. Річна інформація розміщена на власній сторінці – www.exkavacia.com

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Показник

 

Період

2013 р.

2012 р.

Усього активів

10957

10332

Основні засоби 

2930

3088

Довгострокові фінансові інвестиції

5000

5000

Запаси

324

583

Сумарна дебіторська заборгованість

2679

1648

Грошові кошти та їх еквіваленти

24

13

Нерозподілений прибуток

3952

3935

Власний капітал

10008

9991

Статутний капітал

6056

6056

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

949

341

Чистий прибуток (збиток)

17

(35)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

484508

484508

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

86

89

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

3.1. Органами управління Товариства є Загальні Збори акціонерів (далі – Загальні збори); Наглядова рада; Правління; Голова правління. Органами контролю Товариства є Ревізійна комісія-ревізор. Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори акціонерів. Рішення, прийняті Загальними зборами є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

3.2. Посадовими особами Товариства є: Голова та члени Правління; Голова та члени Наглядової ради; Ревізор, Головний бухгалтер.

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску - 08.09.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 84/02/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР, код - 100024-UA70001480, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 12.50 грн., кількість - 484508 шт., загальна номінальна вартість - 6056350.00 грн., частка у статутному капіталі 100.00 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Не змінювалась

 

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення –22.04.2013. Кворум зборів – 78.3 1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2012 рiк.

 

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми – ПП АФ "ПОСЛУГИ АУДИТУ" Код за ЄДРПОУ – 32258060, місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора-21008, м.Вiнниця, вул.Корольова, 118, номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України-3117 17.04.2014 р.

На думку аудитора, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПрАТ «Укрекскавацiя» станом на 31.12.2013р., а також результат дiяльностi та рух грошових коштiв за минулий рiк, згiдно з МСФЗ i вiдповiдають вимогам Законiв України. Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Станом на 31 грудня 2013 року, на балансi товариства рахується дебiторська заборгованiсть, в тому числi за строками непогашення бiльше одного року, що дає пiдставi для висловлення умовно – позитивної думки. Дебіторська  заборгованість  визнана  на  підприємстві  активом, тому що існує ймовірність отримання майбутніх  економічних вигід і її сума достовірно визначена на дату балансу. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включена до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю і складає станом на 31.12.2013 року – 2619 тис. грн. Уцiнка, дооцiнка запасiв у звiтному перiодi не проводилась. Коефiцiєнт структури капiталу свiдчить про зменшення залежностi пiдприємства вiд iнвесторiв i кредиторiв, тобто про деяке посилення фiнансової стiйкостi.

 

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 25.04.2014 р., річна інформація в мережі розміщується на сторінці  exkavacia.com, 25.04.2014 р.

 

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління ПрАТ "Укрекскавація"  __________ В.В.Швидкий