м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

22.04.2014 р.

22.03.2014

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Укрекскавація»

місцезнаходження згідно статуту: 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 26.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

22 квітня 2014 року об 15-00 годині за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 26, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «15» квітня 2014р. станом на 24 годину.

 

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.       Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

2.       Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.       Звіт Наглядової ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.       Звіт Ревізійної комісії за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5.       Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

6.       Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.

7.       Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

8.       Обрання голови та членів Наглядової ради.

9.       Припинення повноважень голови та членів Правління.

10.    Обрання голови та членів Правління.

11.    Припинення повноважень голови Ревізійної комісії – ревізора.

12.    Обрання голови Ревізійної комісії – ревізора.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2013р.

2012р.

2013р.

2012р.

Усього активів

10957

10332

Статутний капітал

6056

6056

Основні засоби 

2930

3088

Довгострокові зобов’язання

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

5000

5000

Поточні зобов’язання

949

341

Запаси

324

583

Чистий прибуток (збиток)

17

(35)

Сумарна дебіторська заборгованість

2679

1648

Середньорічна кількість акцій (шт.)

484508

484508

Грошові кошти та їх еквіваленти

24

13

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Нерозподілений прибуток

3952

3935

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Власний капітал

10008

9991

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

86

89

-    

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 21022, м.Вінниця, вул. Айвазовського, 26, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є  Гарник В.В.

 

Довідки за телефоном: 0432-53-95-04                                                                               Наглядова рада.