м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

25.04.2013 р.

25.04.2013

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Укрекскавацiя"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

Вінницька , Замостянський, 21022, Вiнниця, Айвазовського, 26

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33088925

1.5. Міжміський код та телефон емітента

0432539492

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

серiя А01 №644568

1.7. Дата державної реєстрації

22.07.2004

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.exkavacia.com

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

10332

10782

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3088

3637

Довгострокові фінансові інвестиції

5000

5000

Запаси

197

224

Сумарна дебіторська заборгованість

1648

1330

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

575

Власний капітал

9991

10026

Статутний капітал

6056

6056

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3935

3970

Довгострокові зобов'язання

0

469

Поточні зобов'язання

341

287

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.00000000

0.00000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

0.00000000

484508

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

 

 

у відсотках від статутного капіталу

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

 

 

Вартість чистих активів

9991

10026

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

Інформація про органи управління емітента.

 

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова правлiння - Левчук Михайло Григорович (код );
Член правлiння - Бахталовський Iгор Миколайович (код );
Член правлiння - Швидкий Василь Володимирович (код );
Голова Наглядової ради - Барановський Михайло Iванович (код );
Член Наглядової ради - Гарник Вiктор Васильович (код );
Член Наглядової ради - Дубровський Микола Володимирович (код );
Член Наглядової ради - Захарчук Михайло Романович (код );
Член Наглядової ради - Мартинюк Анатолiй Iлларiонович (код );
Ревiзор - Гуменюк Михайло Васильович (код );
Головний бухгалтер - Сторожук галина Iванiвна (код );

Інформація про засновників емітента.

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

Акції:
Дата реєстрації випуску - 08.09.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 84/02/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР, код - 100024-UA70001480, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 12.500 грн., кількість - 484508 шт., загальна номінальна вартість - 6056350.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.

6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

09.04.2012

Кворум зборів**

79.36

Опис

1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi. Затвердження звiту. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства. 4. Звiт Наглядової ради. Затвердження звiту. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2011 р.

 

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

25.04.2013

25.04.2013

25.04.2013

25.04.2013

Дата виплати дивідендів

25.04.2013

25.04.2013

25.04.2013

25.04.2013

Опис

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

Повний текст рычної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.exkavacia.com, 25.04.2013

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Голова правлiння

 

 

 

Левчук Михайло Григорович

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2013

(дата)